ᴹAQ. voiced stops became nasals before nasals; [{bdg}{mnŋ}] > [{mnŋ}{mnŋ}]

ᴹAQ. voiced stops became nasals before nasals; [{bdg}{mnŋ}] > [{mnŋ}{mnŋ}]

References ✧ PE19/43, 45, 47

Order (02500)

After 01700 [n], [m] became [t], [w] after aspirates
Before 03000 voiced stops became spirants except after nasals and liquids
Before 00100 ᴹQ. [nm], [ŋm] became [nw], [ŋgw]

Phonetic Rule Elements

[bm] > [mm] ✧ PE19/50 (bm > mm)
[bn] > [mn] ✧ PE19/50 (bn > mn)
[bŋ] > [mŋ]
[dm] > [nm] ✧ PE19/50 (dm > nm)
[dn] > [nn] ✧ PE19/50 (dn > nn)
[dŋ] > [nŋ]
[gm] > [ŋm] ✧ PE19/50 (gm > ñm)
[gn] > [ŋn]
[gŋ] > [ŋŋ]

Phonetic Rule Examples

dubna > dumna bn > mn ᴹ√DUB > ᴹQ. lumna ✧ Ety/DUB
dubna- > dumna- bn > mn ᴹ√DUB > ᴹQ. lumna- ✧ Ety/DUB
kjelebna > kjelemna bn > mn ᴹ√KYÉLEP > ᴹQ. telemna ✧ Ety/KYELEP
lebnar > lemnar bn > mn ᴹ✶lepenar > ᴹQ. lemnar ✧ Ety/LEP
sabnā > samnā bn > mn sapnā > Q. samna ✧ PE19/86
tubnā > tumnā bn > mn ᴹ✶tubnā > ᴹQ. tumna ✧ Ety/TUB
θabnē > θamnē bn > mn ᴹ✶stabnē > ᴹQ. samna ✧ Ety/STAB
θabnō > θamnō bn > mn ᴹ✶stabnō > ᴹQ. samno ✧ Ety/STAB
-ubne > -umne bn > mn ᴹ√UB > ᴹQ. †umne ✧ VT48/32
utubno > utumno bn > mn Utupnŭ > Q. Utumno ✧ MR/69
utubno > utumno bn > mn ᴹ✶Utubnu > ᴹQ. Utumno ✧ Ety/TUB
utubno > utumno bn > mn ᴹ√TUB > ᴹQ. utumno ✧ PE22/127
jadmē > janmē dm > nm ᴹ✶yatmā > ᴹQ. yanwe ✧ Ety/YAT
mbaradme > mbaranme dm > nm ᴹ√MBARAT > ᴹQ. maranwe ✧ Ety/MBARAT
nodmē > nonmē dm > nm notmē > Q. nonwe ✧ PE19/86
ednā > ennā dn > nn ᴹ✶edenā > ᴹQ. enna ✧ EtyAC/EDE
j̊adnā > j̊annā dn > nn ᴹ✶syadnā > ᴹQ. hyanna ✧ PE19/45
kwednā > kwennā dn > nn kwetnā > Q. quenna ✧ PE19/86
ledna- > lenna- dn > nn ᴹ√LED > ᴹQ. lenna ✧ Ety/LED
nagma > naŋma gm > ŋm ᴹ✶nakma > ᴹQ. nangwa ✧ Ety/NAK
ogme > oŋme gm > ŋm okma > Q. ongwe ✧ PE17/170
ragmē > raŋmē gm > ŋm ᴹ✶rakmē > ᴹQ. rangwe ✧ Ety/RAK
sagmā > saŋmā gm > ŋm ᴹ✶sagmā > ᴹQ. sangwa ✧ Ety/SAG
sugmā > suŋmā gm > ŋm ᴹ✶sukmā > ᴹQ. sungwa ✧ Ety/SUK
tagmā > taŋmā gm > ŋm ᴹ✶takmā > ᴹQ. tangwa ✧ Ety/TAK
tegmā > teŋmā gm > ŋm tekmā > tegmā > teñma > Q. tengwa ✧ PE17/43
tegmā > teŋmā gm > ŋm tek-mā > Q. tengwa ✧ PE17/44
tegma > teŋma gm > ŋm tekma > Q. tengwa ✧ PE18/104
tegmā > teŋmā gm > ŋm ᴹ✶tekma > ᴹQ. tengwa ✧ Ety/TEK
tegmā > teŋmā gm > ŋm ᴹ✶tekmā > tegmā > teñma > ᴹQ. teñgwa ✧ PE19/43
tegmē > teŋmē gm > ŋm tekmē > Q. tengwe ✧ PE19/86
tegme > teŋme gm > ŋm ᴹ✶tekme > ᴹQ. tengwe ✧ Ety/TEK
l̥ignē > l̥iŋnē gn > ŋn ᴹ✶slignē > ᴹQ. líne ✧ Ety/SLIG
lugne > luŋne gn > ŋn ᴹ✶lugni > ᴹQ. lúne ✧ Ety/LUG²
ragna > raŋna gn > ŋn ᴹ√RAG > ᴹQ. rāne ✧ EtyAC/REG
regna > reŋna gn > ŋn ᴹ√REG > ᴹQ. réna ✧ Ety/REG
rigna > rigna gn > ŋn ᴹ√RIG > ᴹQ. rína ✧ Ety/RIG
rigna > riŋna gn > ŋn riknā > Q. rína ✧ PE19/86
tegnā > teŋnā gn > ŋn teknā > Q. tenna ✧ PE19/86
tegna > teŋna gn > ŋn ᴹ✶tekna > ᴹQ. teñna ✧ PE19/43
tugnā > tuŋnā gn > ŋn ᴹ✶Tuknā > Tuʒna > ᴹQ. Tūna ✧ PE19/43
θugnā > θuŋnā gn > ŋn stuknā > Q. thúna ✧ PE19/86