ᴹQ. final consonant clusters reduced; [-CC] > [-C]

ᴹQ. final consonant clusters reduced; [-CC] > [-C]

Order (02500)

After 02300 short final [a], [e], [o] lost in long compounds
Before 03700 [z] became [r]

Phonetic Rule Elements

[-CC] > [-C]
[-xt] > [-t]
[-ps] > [-s]
[-ts] > [-s]
[-ks] > [-s]

Phonetic Rule Examples

halatirn > halatir -CC > -C ᴹ✶khalatirnō̆ > ᴹQ. halatir ✧ Ety/TIR
hend > hen -CC > -C ᴹ√KHEN-D-E > ᴹQ. hen ✧ Ety/KHEN-D-E
ilind > ilin -CC > -C ᴹ√GLINDI > ᴹQ. ilin ✧ Ety/GLINDI
kard > kar -CC > -C ᴹ√KAR > ᴹQ. kar ✧ Ety/KAR
kard > kar -CC > -C ᴹ√KAR > ᴹQ. kar ✧ Ety/KAR
kast > kas -CC > -C ᴹ✶kast > ᴹQ. kas ✧ PE21/22
kwelett > kwelet -CC > -C ᴹ✶kwelett- > ᴹQ. qelet ✧ Ety/KWEL
liss > lis -CC > -C ᴹ√LIS > ᴹQ. lis ✧ Ety/LIS
mard > mar -CC > -C ᴹ√MBAR > ᴹQ. mar(d)- ✧ EtyAC/MBAR
mard > mar -CC > -C ᴹ√[?mbar] > ᴹQ. mar(d-) ✧ EtyAC/SIL
mirill > miril -CC > -C ᴹ√MBIRÍL > ᴹQ. miril ✧ Ety/MBIRIL
morikwend > morikwen -CC > -C ᴹ✶móri-kwènedḗ > móri-kwènǝdĕ > móri-kwèndĕ > móri-kwèn(d) > ᴹQ. Moriquen ✧ PE19/59
morikwend > morikwen -CC > -C ᴹ✶mŏrĭkwĕndĕ > ᴹQ. moriqen ✧ PE21/69
niss > nis -CC > -C ᴹ√NIS/NĪ > ᴹQ. nis ✧ Ety/NDIS
niss > nis -CC > -C ᴹ√NIS > ᴹQ. nis ✧ Ety/NĪ¹
niss > nis -CC > -C ᴹ√NIS > ᴹQ. nis ✧ Ety/NIS
oront > oron -CC > -C ᴹ√ÓROT > ᴹQ. oron ✧ Ety/ÓROT
sard > sar -CC > -C ᴹ√SAR > ᴹQ. sar ✧ Ety/SAR
silmarill > silmaril -CC > -C ᴹ✶silima-rille > ᴹQ. Silmarille ✧ Ety/RIL
tindōmizeld > tindōmizel -CC > -C ᴹ✶tindōmiselde > ᴹQ. Tindómerel ✧ Ety/SEL-D
tindōmizeld > tindōmizel -CC > -C ᴹ✶Tindōmiselde > ᴹQ. Tindómerel ✧ Ety/TIN
tindōmizeld > tindōmizel -CC > -C ᴹ✶Tindōmi-seldĕ > Tindómisel > ᴹQ. Tindómirel ✧ PE19/33
tjalaŋgand > tjalaŋgan -CC > -C ᴹ✶tyalañgandō̆ > ᴹQ. tyalangan ✧ Ety/TYAL
tjeld > tjel -CC > -C ᴹ√KYEL > ᴹQ. tyel ✧ Ety/KYEL
toll > tol -CC > -C ᴹ✶tollo > ᴹQ. tol ✧ Ety/TOL²
umbart > umbar -CC > -C ᴹ√MBARAT > ᴹQ. umbar ✧ Ety/MBARAT
umbart > umbar -CC > -C ᴹ✶ṃbárt- > ᴹQ. umbar ✧ EtyAC/A
w̥and > w̥an -CC > -C ᴹ✶swanda > ᴹQ. hwan ✧ Ety/SWAD
ɸiond > ɸion -CC > -C ᴹ√PHI > ᴹQ. fion ✧ Ety/PHI
peltaks > peltas -ks > -s ᴹ✶peltakse > ᴹQ. peltas ✧ Ety/PEL
peltaks > peltas -ks > -s ᴹ✶péle-tàksē > péle-tàksĕ > ᴹQ. péle-taks(ǝ) ✧ PE19/57
jaxt > jat -xt > -t ᴹ✶yakta- > ᴹQ. yat ✧ Ety/YAK

ᴱQ. final consonant clusters simplified; [-CC] > [-C]

References ✧ PE12/4; PE14/68-70

Variations

Phonetic Rule Elements

[-ld] > [-l]
[-ll] > [-l]
[-ln] > [-l]
[-lp] > [-lt]
[-nd] > [-n]
[-nn] > [-n]
[-mp] > [-nt]
[-ŋkʷ] > [-ŋk]
[-rt] > [-r]
[-rd] > [-r]
[-rm] > [-r]
[-rn] > [-r]
[-rr] > [-r]
[-rp] > [-rt]
[-tt] > [-t]
[-tʲ] > [-t]
[-kḷ] > [-tḷ]
[-pḷ] > [-tḷ]
[-mpḷ] > [-ntḷ]
[-kt] > [-tt]
[-kt] > [-t]
[-pt] > [-t]

Phonetic Rule Examples

kekekt > keket -kt > -t ᴱ√KEKE > ᴱQ. keket ✧ QL/46
kektekekt > kekteket -kt > -t ᴱ√KEKE > ᴱQ. kekteket ✧ QL/46
kʷelekt > kʷelet -kt > -t ᴱ√QELE > ᴱQ. qelet ✧ QL/76
mekt > met -kt > -t ᴱ√MEKE > ᴱQ. met ✧ QL/60
mukt > mut -kt > -t ᴱ√MUKU > ᴱQ. mut ✧ QL/63
sarakt > sarat -kt > -t ᴱ√SARA > ᴱQ. sarat ✧ QL/82
terekt > teret -kt > -t ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teret ✧ QL/91
tekt > tet -kt > -t ᴱ√TEKE > ᴱQ. tet ✧ QL/90
vakt > vat -kt > -t ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakt- ✧ QL/99
welekt > welet -kt > -t ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welet ✧ QL/103
kalumekt > kalumett -kt > -tt ᴱ✶k’lamektā > ᴱQ. kalumet ✧ PE13/162
kakḷ > katḷ -kḷ > -tḷ ᴱ√KAKA > ᴱQ. katl ✧ QL/44
lukḷ > lutḷ -kḷ > -tḷ ᴱ√LUKU > ᴱQ. lutl ✧ QL/56
mekḷ > metḷ -kḷ > -tḷ ᴱ√MEKE > ᴱQ. metl ✧ QL/60
sakḷ > satḷ -kḷ > -tḷ ᴱ√SAKA > ᴱQ. satl ✧ QL/81
sukḷ > sutḷ -kḷ > -tḷ ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutl ✧ QL/87
dʲeld > dʲel -ld > -l ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yel ✧ QL/106
muld > mul -ld > -l ᴱ√MULU > ᴱQ. mul ✧ QL/63
nald > nal -ld > -l ᴱ√nḷřḷ > ᴱQ. nal ✧ QL/66
teld > tel -ld > -l ᴱ√TELE > ᴱQ. tel ✧ QL/90
vald > val -ld > -l ᴱ√VALA > ᴱQ. vald- ✧ QL/99
vild > vil -ld > -l ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. vil(d) ✧ QL/102
sill > sil -ll > -l ᴱ√SILI > ᴱQ. Sil ✧ QL/83
toll > tol -ll > -l ᴱ√TOLO > ᴱQ. Tol ✧ QL/94
tiln > til -ln > -l ᴱ√TILI² > tilnǝ > ᴱQ. til² ✧ QL/92
sulp > sult -lp > -lt ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sult ✧ QL/84
tulp > tult -lp > -lt ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tult ✧ QL/93
hamp > hant -mp > -nt ᴱ√HAM > ᴱQ. hant ✧ QL/39
pimp > pint -mp > -nt ᴱ√PIPI > ᴱQ. pint ✧ QL/74
ulump > ulunt -mp > -nt ᴱ√ULUN(T) > mp- > ᴱQ. ulun ✧ QL/97
tompḷ > tontḷ -mpḷ > -ntḷ ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tontl ✧ QL/94
amund > amun -nd > -n ᴱ√AM(U) > ᴱQ. †amun ✧ QL/30
and > an -nd > -n ᴱ√ANA > ᴱQ. an ✧ QL/31
andond > andon -nd > -n ᴱ✶andond- > ᴱQ. andon ✧ PE13/137
areand > arean -nd > -n ᴱ√ARA > ᴱQ. arean ✧ QL/32
fand > fan -nd > -n ᴱ✶swandǝ > ᴱQ. fan ✧ PE12/26
fiond > fion -nd > -n ᴱ✶þẉ-iı̯on-d > ᴱQ. fion ✧ QL/87
gʷend > gʷen -nd > -n ᴱ✶Gwendi- > ᴱQ. Qen ✧ PE13/146
hend > hen -nd > -n ᴱ✶þχe-ndǝ > ᴱQ. hen ✧ PE12/21
hend > hen -nd > -n ᴱ✶ske-ndá > ᴱQ. hen ✧ PE13/147
hond > hon -nd > -n ᴱ√HONO > ᴱQ. hon ✧ QL/40
ɣond > ɣon -nd > -n ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. on(d) ✧ QL/70
kasiend > kasien -nd > -n ᴱ√KASA > ᴱQ. kasien ✧ QL/45
kʷand > kʷan -nd > -n ᴱ√Ŋ̣QŊ̣ > ᴱQ. Qan ✧ QL/76
lind > lin -nd > -n ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin ✧ PME/54
lind > lin -nd > -n ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lin¹ ✧ QL/54
lond > lon -nd > -n ᴱ√LOŘO > ᴱQ. lon ✧ QL/56
mind > min -nd > -n ᴱ√MINI > ᴱQ. min ✧ QL/61
nand > nan -nd > -n ᴱ√NAŘA > ᴱQ. nan ✧ QL/64
nend > nen -nd > -n ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nen ✧ QL/66
nendo > neno -nd > -n ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nendo ✧ QL/66
nind > nin -nd > -n ‽ᴱ√NINI > ᴱQ. nin ✧ QL/66
nindond > nindon -nd > -n ‽ᴱ√NINI > ᴱQ. nindon ✧ QL/66
paxīand > paxīan -nd > -n ᴱ✶pah͡y-īand > păχī́ănd > pắ(h)īăn(d) > ᴱQ. paiyan ✧ PE12/8
perend > peren -nd > -n ᴱ√PERE > ᴱQ. peren ✧ QL/73
pilind > pilin -nd > -n ᴱ✶p(i)lind- > ᴱQ. pilin ✧ PE13/163
pirind > pirin -nd > -n ᴱ√PIRI > ᴱQ. pirin ✧ QL/74
purind > purin -nd > -n ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purin ✧ QL/76
rind > rin -nd > -n ᴱ√RINI > ᴱQ. rin ✧ QL/80
serind > serin -nd > -n ᴱ√SERE > ᴱQ. serin ✧ QL/83
silwind > silwin -nd > -n ᴱ√SILI > ᴱQ. silwin ✧ QL/83
sorind > sorin -nd > -n ᴱ√ÐORO > ᴱQ. sorin ✧ QL/85
taland > talan -nd > -n ᴱ√TALA > ᴱQ. talan ✧ QL/88
timpinend > timpinen -nd > -n ᴱ√TIFI > ᴱQ. Timpinen ✧ QL/92
timpinend > timpinen -nd > -n ᴱ√TIFI > ᴱQ. timpinen ✧ LT1A/Tinfang
tirind > tirin -nd > -n ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirin ✧ QL/93
tiriond > tirion -nd > -n ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tirion ✧ QL/93
vand > van -nd > -n ᴱ√VAHA > ᴱQ. vand- ✧ QL/99
wererind > wererin -nd > -n ᴱ√GWERE > ᴱQ. ’werelin ✧ QL/103
wilwarind > wilwarin -nd > -n ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilwarin ✧ QL/104
pilinn > pilin -nn > -n ᴱ√PILI² > ᴱQ. pilin ✧ QL/74
kupt > kut -pt > -t ᴱ√KUPU > ᴱQ. kut ✧ QL/49
lept > let -pt > -t ᴱ√LEPE > ᴱQ. let ✧ QL/53
papt > pat -pt > -t ᴱ√PAPA > ᴱQ. pat ✧ QL/72
sapt > sat -pt > -t ᴱ√SAPA > ᴱQ. sat ✧ QL/82
hepḷ > hetḷ -pḷ > -tḷ ᴱ√HEPE > ᴱQ. hetl ✧ QL/40
lipḷ > litḷ -pḷ > -tḷ ᴱ√LIPI > ᴱQ. litl ✧ QL/54
papḷ > patḷ -pḷ > -tḷ ᴱ√PAPA > ᴱQ. patl ✧ QL/72
anard > anar -rd > -r ᴱ√ANA > ᴱQ. anar ✧ QL/31
ektard > ektar -rd > -r ᴱ√EKE > ᴱQ. ektar ✧ QL/35
gosard > gosar -rd > -r ᴱ√KOSO > ᴱQ. kosar ✧ QL/48
ɣird > ɣir -rd > -r ᴱ✶ʒirdǝ > ᴱQ. hir ✧ PE13/161
ɣird > ɣir -rd > -r ᴱ✶ʒird- > ᴱQ. ir ✧ PE13/144
lalard > lalar -rd > -r ᴱ√LALA > ᴱQ. lalar ✧ QL/50
laveard > lavear -rd > -r ᴱ√LAVA > ᴱQ. lāvear ✧ QL/52
mard > mar -rd > -r ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. mar ✧ QL/63
maward > mawar -rd > -r ᴱ✶mau̯ard- > ᴱQ. moar ✧ PE12/14
nard > nar -rd > -r ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nar ✧ QL/68
nʲard > nʲar -rd > -r ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyar ✧ QL/68
talard > talar -rd > -r ᴱ√TALA > ᴱQ. talar ✧ QL/88
tʲurd > tʲur -rd > -r ᴱ√TYURU > ᴱQ. tyur ✧ QL/50
j̊arm > j̊ar -rm > -r ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyar ✧ QL/41
kalmarn > kalmar -rn > -r ᴱ√KALA > ᴱQ. kalmar ✧ QL/44
mexarn > mexar -rn > -r ᴱ√MEHE > ᴱQ. mear ✧ QL/60
ndorn > ndor -rn > -r ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. nor ✧ QL/67
oɣarn > oɣar -rn > -r ᴱ√’O’O > ᴱQ. oar ✧ QL/70
purn > pur -rn > -r ᴱ√PUŘU > ᴱQ. pur ✧ QL/75
taβarn > taβar -rn > -r ᴱ√TAVA > ᴱQ. tavar ✧ QL/90
karp > kart -rp > -rt ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. kart ✧ QL/45
nurr > nur -rr > -r ᴱ√NURU > ᴱQ. nur ✧ QL/68
ambart > ambar -rt > -r ᴱ✶ambŕ:t- > ᴱQ. ambart- ✧ PE13/137
ambart > ambar -rt > -r ᴱ✶a-mbṝt- > ᴱQ. ambar ✧ PE13/159
kalumett > kalumet -tt > -t ᴱ✶k’lamektā > ᴱQ. kalumet ✧ PE13/162
latt > lat -tt > -t ‽ᴱ√LAPA > ᴱQ. Lat ✧ QL/51
lekʷett > lekʷet -tt > -t ᴱ√LEQE > ᴱQ. leqet ✧ QL/53
liritt > lirit -tt > -t ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirit ✧ PME/54
liritt > lirit -tt > -t ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirit ✧ QL/54
matt > mat -tt > -t ᴱ√MATA > ᴱQ. mat ✧ QL/59
natt > nat -tt > -t ᴱ√ > ᴱQ. nat ✧ QL/64
tekett > teket -tt > -t ᴱ√TEKE > ᴱQ. teket ✧ QL/90
hontʲ > hont -tʲ > -t ᴱ√HOTYO > ᴱQ. hont ✧ QL/41
irtʲ > irt -tʲ > -t ᴱ√ᴵRTYᴵR > ᴱQ. irt ✧ QL/43
kentʲ > kent -tʲ > -t ᴱ√KENYE > ᴱQ. kent ✧ QL/46
kʷintʲ > kʷint -tʲ > -t ᴱ√QIT͡YI > ᴱQ. qint ✧ QL/78
lintʲ > lint -tʲ > -t ᴱ√LINI > ᴱQ. lint ✧ QL/54
mirtʲ > mirt -tʲ > -t ᴱ√MIRI > ᴱQ. mirt ✧ QL/61
piltʲ > pilt -tʲ > -t ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. pilt ✧ QL/74
rentʲ > rent -tʲ > -t ᴱ√RET͡YE > ᴱQ. rent ✧ QL/79
sintʲ > sint -tʲ > -t ᴱ√SṆT͡YṆ > ᴱQ. sint ✧ QL/85
sistʲ > sist -tʲ > -t ᴱ√SṢT͡YṢ > ᴱQ. sist ✧ QL/86
tirtʲ > tirt -tʲ > -t ᴱ√TṚT͡YṚ > ᴱQ. tirt ✧ QL/94
virtʲ > virt -tʲ > -t ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. virt ✧ QL/102
aŋkʷ > aŋk -ŋkʷ > -ŋk ᴱ√ᵁNQᵁN > ᴱQ. ‽ank ✧ QL/31
aŋkʷ > aŋk -ŋkʷ > -ŋk ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. ank ✧ QL/98
uŋkʷ > uŋk -ŋkʷ > -ŋk ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. unk ✧ QL/98