N. voiced stops became spirants after vowels; [V{bdg}] > [V{vðɣ}]

N. voiced stops became spirants after vowels; [V{bdg}] > [V{vðɣ}]
GS/§4.86 @@@

References ✧ PE22/31-32

Order (00900)

After 00800 initial [w] became [gw] ᴹ√WED > N. †gwedi Ety/WED
Before 01000 [ɣ], [ŋ] vocalized before [l], [r], [m], [n] ᴹ√DOƷ/DÔ > dogme > dongme > ON. doume
ON. magna > N. maen
ᴹ✶lugni > N. lhûn
Ety/DOƷ
Ety/MAƷ|MAG
Ety/LUG²
Before 05600 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ✶Eledandore > Eleðndor > N. Elennor Ety/ELED
Before 06200 final [l], [r] usually became syllabic ᴹ✶ubrā > ofr (ovr) > N. ovor Ety/UB

Related

Phonetic Rule Elements

[Vb] > [Vv] ✧ PE19/23 (-b- > -v-); PE19/23 (-b- > -v-)
[Vd] > [Vð] ✧ PE19/23 (-d- > -ð-)
[Vg] > [Vɣ] ✧ PE19/23 (-g- > -)

Phonetic Rule Examples

abouro > avouro Vb > Vv ON. abōro > N. Afor ✧ Ety/AB
daba > dava Vb > Vv ᴹ√DAB > N. dâf ✧ Ety/DAB
dubui > duvui Vb > Vv ᴹ√DUB > N. dufui ✧ EtyAC/DUB
glaibe > glaive Vb > Vv ᴹ✶laibē > N. g-laew ✧ Ety/LIB²
glaibe > glaive Vb > Vv ON. glaibe > N. glaiw ✧ PE22/32
glaibe > glaive Vb > Vv ON. glaibe > glēbe > glaef > N. glaew ✧ TMME/53
joubahūka > jouvahūka Vb > Vv ON. yōbasūka > iovhug > N. iofog ✧ TMME/53
joube > jouve Vb > Vv ᴹ√YAB > N. iau ✧ Ety/YAB
joubi > jouvi Vb > Vv ᴹ√YAB > N. iui ✧ EtyAC/YAB
lab- > lav- Vb > Vv ᴹ√LAB > N. lhefi ✧ Ety/LAB
lebnar > levnar Vb > Vv ᴹ✶lepenar > N. lhevnar ✧ EtyAC/LEP
nībe > nīve Vb > Vv ᴹ✶nībe > N. nîf ✧ Ety/NIB
rouba > rouva Vb > Vv ᴹ√RAB² > N. rhaw ✧ Ety/RAMBĀ
rouba > rouva Vb > Vv ᴹ✶rāba > N. rhaw ✧ Ety/RAB
roubana > rouvana Vb > Vv ᴹ√RAB > N. rhofan ✧ EtyAC/RAB
souba > souva Vb > Vv ON. sōba > N. saw ✧ Ety/SAB
soubi > souvi Vb > Vv ON. sōba > N. sui ✧ Ety/SAB
θabrondo > θavrond Vb > Vv ON. sthabro(ndo) > N. thavron ✧ Ety/STAB
ūbano > ūvano Vb > Vv ᴹ✶ū́banō > N. úan ✧ Ety/BAN
ubra > uvra Vb > Vv ᴹ✶ubrā > ofr (ovr) > N. ovor ✧ Ety/UB
ubra- > uvra- Vb > Vv ᴹ√UB > N. ovro ✧ Ety/UB
bat- > vat- Vb > Vv ON. batie > N. #vedi ✧ Ety/BAT
bad- > bað- Vd > Vð ᴹ✶bad- > N. #bað- ✧ Ety/BAD
badro > baðro Vd > Vð ᴹ✶bad- > N. badhor ✧ Ety/BAD
barada > baraða Vd > Vð ON. barada > N. baradh ✧ Ety/BARÁD
bedwina > beðwina Vd > Vð ᴹ✶Bedū+ina > N. Vedhwen ✧ Ety/LEP
bouda > bouða Vd > Vð ᴹ✶bād- > N. bauð ✧ Ety/BAD
bradil > braðil Vd > Vð ON. Bradil > N. Breðil ✧ Ety/BARÁD
douda > douða Vd > Vð ᴹ✶dagdā > N. dauð ✧ EtyAC/DAG
ēde > ēðe Vd > Vð ON. Ēde > N. Ēdh ✧ EtyAC/EZDĒ
edela > eðela Vd > Vð ᴹ✶edēlā > N. eðel ✧ EtyAC/EDE
edena > eðena Vd > Vð ᴹ✶edenā > N. eðen ✧ EtyAC/EDE
eleda > eleða Vd > Vð ᴹ√ELED > N. eledh ✧ Ety/ELED
eleda > eleða Vd > Vð ᴹ√ÉLED > N. Eledh ✧ Ety/ELED
eledandore > eleðandore Vd > Vð ᴹ✶Eledandore > Eleðndor > N. Elennor ✧ Ety/ELED
eledi > eleði Vd > Vð ᴹ√ÉLED > N. Elidh ✧ Ety/ELED
enede > eneðe Vd > Vð ᴹ√ÉNED > N. enedh ✧ Ety/ÉNED
erede > ereðe Vd > Vð ᴹ✶eredē > N. ereðh ✧ Ety/ERÉD
etled- > etleð- Vd > Vð ON. etledie > egledhi > N. egledhio ✧ Ety/LED
etledrondo > etleðondo Vd > Vð ON. etledro > N. egledhron ✧ Ety/LED
galada > galaða Vd > Vð ᴹ✶galadā > N. galað ✧ SD/302
glūda > glūða Vd > Vð ᴹ✶libda > N. glúð ✧ Ety/LIB²
golodi > goloði Vd > Vð ᴹ√ÑGÓLOD > goeloeidh > N. geleidh ✧ Ety/ÑGOLOD
golodo > goloðo Vd > Vð ON. ngolodo > N. golodh ✧ Ety/ÑGOLOD
golodomire > goloðomire Vd > Vð ᴹ√MIR > N. Golovir ✧ Ety/ÑGOLOD
gwaide > gwaiðe Vd > Vð ON. waide > N. gwaeð ✧ Ety/WED
gwed- > gweð- Vd > Vð ᴹ√WED > N. †gwedi ✧ Ety/WED
gweda > gweða Vd > Vð ON. weda > N. gweð ✧ Ety/WED
īde > īðe Vd > Vð ON. Īde > N. Īdh ✧ Ety/EZDĒ
īde > īðe Vd > Vð ᴹ✶Ezdē > ezd > ēd > N. Īð ✧ PE19/45
idre > iðre Vd > Vð ᴹ✶idrē > N. idher ✧ Ety/ID
idrina > iðrina Vd > Vð ᴹ√ID > N. idhren ✧ Ety/ID
lauda > lauða Vd > Vð ᴹ✶labdā > N. lauð ✧ PE19/45
madja > maðja Vd > Vð ᴹ√MAD > meið > N. maið ✧ Ety/MAD
mīde > mīðe Vd > Vð ᴹ✶mizdē > N. mídh ✧ Ety/MIZD
nadrasse > naðrasse Vd > Vð ᴹ√NAD > N. naðras ✧ Ety/NAD
nadro > naðro Vd > Vð ᴹ√NAD > N. naðor ✧ Ety/NAD
nadro > naðro Vd > Vð ᴹ✶nyadrō > naðr > ON. naðor ✧ EtyAC/NYAD
ned- > neð- Vd > Vð ᴹ√NÉD > N. nedh- ✧ Ety/NÉD
nelede > neleðe Vd > Vð ᴹ√NÉL-ED > N. neledh ✧ Ety/NEL
nīde > nīðe Vd > Vð ᴹ✶negdē > N. nīdh ✧ EtyAC/NEG
nīde > nīðe Vd > Vð ON. nīde > N. nîð ✧ EtyAC/NID²
nidwa > niðwa Vd > Vð ON. nidwa > N. nedhw ✧ Ety/NID
nidwa > niðwa Vd > Vð ON. nidwa > N. neðw ✧ EtyAC/NID²
nidwe > niðwe Vd > Vð ON. nidwe > N. niðw ✧ EtyAC/NID²
penede > peneðe Vd > Vð ᴹ✶kwenedē > N. penedh ✧ Ety/KWEN(ED)
penedi > peneði Vd > Vð ᴹ✶kwenedē > N. penidh ✧ Ety/KWEN(ED)
rauda > rauða Vd > Vð ON. rauda > N. rhauð ✧ Ety/ROD
red- > reð- Vd > Vð ᴹ√RED > N. rheði ✧ Ety/RED
rīda > rīða Vd > Vð ᴹ✶reddā/red-tā > N. rîð ✧ EtyAC/RED
sīde > sīðe Vd > Vð ᴹ√SED > N. sîdh ✧ Ety/SED
xad- > xað- Vd > Vð ᴹ√KHAD > N. hað- ✧ EtyAC/KHAM
xada > xaða Vd > Vð ᴹ✶syadā > N. †hâð ✧ Ety/SYAD
xarda > xarða Vd > Vð ᴹ√KHAR > N. harð ✧ EtyAC/KHAR
xeled > xeleð Vd > Vð Kh. kheled > S. heleð ✧ PE17/37
xouda > xouða Vd > Vð ᴹ✶khagda > N. hauð ✧ Ety/KHAG
bronwega > bronweɣa Vg > Vɣ ON. Bronwega > N. Bronwe ✧ Ety/BORÓN
guigo > guiɣo Vg > Vɣ ᴹ√GEY > N. Gui- ✧ Ety/GEY
guigolosse > guiɣolosse Vg > Vɣ ᴹ✶Geigolosse > N. Guilos ✧ Ety/GEY
-gj- > -ɣj- Vg > Vɣ ON. -gj- > N. i(ı̯) ✧ PE19/23
imbege > imbeɣe Vg > Vɣ ᴹ✶ingwege > N. †Imbe ✧ EtyAC/ING
indoglǭre > indoɣlǭre Vg > Vɣ ᴹ✶Indo-ʒlaurē > Indlour > N. Inglor ✧ Ety/ID
jago > jaɣo Vg > Vɣ ᴹ✶yagu- > N. ia ✧ Ety/YAG
jago > jaɣo Vg > Vɣ ᴹ✶yagō > N. ia ✧ RS/437
jagwe > jaɣwe Vg > Vɣ ᴹ✶yagwē > N. iau ✧ Ety/YAG
magla > maɣla Vg > Vɣ ᴹ✶magla > N. mael ✧ Ety/SMAG
m̥aɣla > m̥aɣla Vg > Vɣ ᴹ√SMAG > N. hmael ✧ Ety/SMAG
magla > maɣla Vg > Vɣ ᴹ✶maglā/ē > N. mael ✧ EtyAC/MAG²
magra > maɣra Vg > Vɣ ᴹ✶magrā > N. maer ✧ Ety/MAƷ|MAG
maiga > maiɣa Vg > Vɣ ON. maiga > N. moe ✧ Ety/MASAG
mouga > mouɣa Vg > Vɣ ᴹ✶māgā > N. maw ✧ Ety/SMAG
m̥ouga > m̥ouɣa Vg > Vɣ ᴹ√SMAG > N. hmaw ✧ Ety/SMAG
mouga > mouɣa Vg > Vɣ ᴹ✶māga > N. maw ✧ EtyAC/MAG²
rīganna > rīɣanna Vg > Vɣ ᴹ✶rīg-anna > N. Rhian ✧ Ety/RIG
rīge > rīɣe Vg > Vɣ ON. rīge > N. rhî ✧ Ety/RIG
rigende > riɣende Vg > Vɣ ᴹ√RIG > N. rhien ✧ Ety/TĀ
rigende > riɣende Vg > Vɣ ᴹ✶rīʒende > N. rhiend ✧ EtyAC/RIG
rigisse > riɣisse Vg > Vɣ ᴹ√RIG > N. rhîs ✧ Ety/RIG
sagra > saɣra Vg > Vɣ ᴹ✶sagrā > N. saer ✧ Ety/SAG
suglo > suɣlo Vg > Vɣ ᴹ✶suglu > N. sûl ✧ Ety/SUK
tūgo > tūɣo Vg > Vɣ ON. tūgo > N. ✧ Ety/TUG
tūgore > tūɣore Vg > Vɣ ᴹ✶Tūgore > N. Tuor ✧ Ety/GOR
tūgore > tūɣore Vg > Vɣ ᴹ✶tūghor > N. Tuor ✧ Ety/TUG
tulugme > tuluɣme Vg > Vɣ ON. tulugme > N. tulu ✧ Ety/TULUK
θliga > θliɣa Vg > Vɣ ᴹ✶ligā > N. thlê ✧ Ety/SLIG
ugu- > uɣu- Vg > Vɣ ᴹ✶ugu/gū > N. ú- ✧ EtyAC/UGU
uigal > uiɣal Vg > Vɣ ᴹ√ > N. uial ✧ Ety/KAL
uigo > uiɣo Vg > Vɣ ᴹ√EY > N. Ui- ✧ Ety/EY
uigo > uiɣo Vg > Vɣ ON. #Uigo > N. Ui- ✧ Ety/OY
uigolosse > uiɣolosse Vg > Vɣ ᴹ✶Eigolosse > N. Uiloss ✧ Ety/EY
uigolosse > uiɣolosse Vg > Vɣ ON. Uigolosse > N. Uilos ✧ Ety/OY
-wega > -weɣa Vg > Vɣ ON. -wega > N. -we ✧ Ety/WEG
xūgan > xūɣan Vg > Vɣ ᴹ✶khugan > N. Huan ✧ Ety/KHUGAN
xugo > xuɣo Vg > Vɣ ᴹ√KHUG > N. ✧ Ety/KHUGAN
xūgore > xūɣore Vg > Vɣ ᴹ✶Khōgore > N. Huor ✧ Ety/GOR

G. voiced stops became spirants after vowels; [V{bdg}] > [V{vðɣ}]

HSG/§2.3 @@@ in GLS

Phonetic Rule Elements

[Vb] > [Vv]
[Vd] > [Vð]
[Vg] > [Vɣ]

Phonetic Rule Examples

adwen > aðwen Vd > Vð ᴱ✶adu̯en- > G. [adhw]en ✧ PE13/108
daga > daɣa Vg > Vɣ ᴱ✶daga- > G. da ✧ PE13/112
dagīn > daɣīn Vg > Vɣ ᴱ✶dagain > dagīn > G. dain ✧ PE13/112