ᴹQ. [j̊] ‹hy›

ᴹQ. [j̊] ‹hy›

References ✧ PE19/34, 38, 51-52; PE22/65; SD/418

Variations

Element In

Phonetic Development

ᴹAQ. initial [s] plus voiceless stops became voiceless spirants x- < sk- ✧ PE19/38 (sky > hy; initial)
ᴹAQ. initial [s] unvoiced following continuant j̊- < sj- ✧ PE19/38 (sy > hy; initial)
ᴹAQ. [x], [s] unvoiced following [j], [w] < xj ✧ PE19/38 (khy > hy); PE19/51 (lkhy > lhy; rare); PE19/51 (rkhy > rhy); PE19/52 (khy > hy)
ᴹAQ. [x], [s] unvoiced following [j], [w] < sj ✧ PE19/51 (lsy > lhy; rare); PE19/51 (rsy > rhy); PE19/52 (sy > hy)

ᴱQ. [j̊] ‹hy›

References ✧ PE12/16, 18-20, 26; PE14/41-42, 60

Variations

Changes

Element In

Phonetic Development

ᴱQ. initial [sw] and [sβ] became [f], [sj] became [j̊] j̊- < sj- ✧ PE12/19 (sı̯, sẏ > hy); PE12/26 (sẏ > hy)
ᴱQ. initial [θʲ] became [sj] sj- < θʲ- ✧ PE12/18 (þ͡y > hy)
ᴱQ. [ɸ] usually became [f] < ɸðʲ ✧ PE12/20 (fy̑ > hy)

ᴱQ. †[sʲ] ‹sy›

Reference ✧ PE12/16 ✧ sı̯

Phonetic Development

ᴱQ. initial [θʲ] became [sj] sj- < θʲ- ✧ PE12/16 (þ͡y > sı̯)