N. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

N. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]
GS/§4.78 @@@ plus morpheme boundary: talagand

Reference ✧ PE22/29

Order (00100)

Before 05600 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ✶mbanda > band > N. bann
ᴹ✶ngalámbe > glamb > N. glamm
Ety/MBAD
Ety/ÑGAL
Before 05700 [œ] became [e] ᴹ√ÑGÓLOD > goeloeidh > N. geleidh Ety/ÑGOLOD
Before 06200 final [l], [r] usually became syllabic ON. ndakro > dagr > N. dagor Ety/NDAK

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-] ✧ PE19/20 (mb- > b-); PE19/20 (mb- > b-)
[nd-] > [d-] ✧ PE19/20 (nd- > d-)
[ŋg-] > [g-] ✧ PE19/20 ([ŋ]g- > g-); PE19/20 (ŋg- > g-)

Phonetic Rule Examples

mbalarauko > balarauko mb- > b- ᴹ✶ñgwalaraukō > N. Balrog ✧ Ety/RUK
mbalxa > balxa mb- > b- ᴹ√ÑGWAL > N. balch ✧ Ety/ÑGWAL
mbanda > banda mb- > b- ᴹ✶mbanda > band > N. bann ✧ Ety/MBAD
mbaŋxa- > baŋxa- mb- > b- ᴹ√MBAKH > N. banga ✧ Ety/MBAKH
mbar > bar mb- > b- ON. mbar > N. bár ✧ EtyAC/MBAR
mbarata > barata mb- > b- ᴹ√MBARAT > N. barad ✧ Ety/MBARAT
mbarθa- > barθa- mb- > b- ᴹ√MBARAT > N. bartho ✧ Ety/MBARAT
mbasta > basta mb- > b- ᴹ√MBAS > N. bast ✧ Ety/MBAS
mbaukla- > baukla- mb- > b- ᴹ√MBAW > N. bauglo- ✧ Ety/MBAW
mbaure > baure mb- > b- ᴹ√MBAW > N. baur ✧ Ety/MBAW
mbaxa > baxa mb- > b- ᴹ✶mbakhā > N. bach ✧ Ety/MBAKH
mbaxro > baxro mb- > b- ᴹ√MBAKH > N. bachor ✧ Ety/MBAKH
mbereθθe > bereθθe mb- > b- ᴹ√MBER > N. bereth ✧ Ety/MBER
mberina > berina mb- > b- ᴹ√MBER > N. beren ✧ Ety/MBER
mbǭka > bǭka mb- > b- ᴹ√MBAW > N. baug ✧ Ety/MBAW
mbǭla > bǭla mb- > b- ᴹ√ÑGWAL > N. baul ✧ Ety/ÑGWAL
mboθθo > boθθo mb- > b- ᴹ√MBOTH > N. both ✧ Ety/MBOTH
mbui > bui mb- > b- ᴹ✶mauy- > N. bui ✧ Ety/MBAW
mbunda > bunda mb- > b- #ᴹ✶mbundā > N. #bon ✧ Ety/MBUD
mbundo > bundo mb- > b- ᴹ✶mbundu > bund > N. bunn ✧ Ety/MBUD
ndair > dair nd- > d- ᴹ√NDERE > ON. daer ✧ Ety/DER
ndair > dair nd- > d- ON. ndair > N. doer ✧ Ety/NDER
ndakie > dakie nd- > d- ON. ndakie > N. degi ✧ Ety/NDAK
ndakra- > dakra- nd- > d- ᴹ√NDAK > N. dagro ✧ Ety/NDAK
ndakro > dakro nd- > d- ON. ndakro > dagr > N. dagor ✧ Ety/NDAK
ndamba > damba nd- > d- ᴹ√NDAM > N. dam ✧ Ety/NDAM
ndamba- > damba- nd- > d- ᴹ√NDAM > N. damma- ✧ Ety/NDAM
ndan > dan nd- > d- ᴹ√NDAN > N. Dân ✧ Ety/NDAN
ndani > dani nd- > d- ᴹ√NDAN > N. Dein ✧ Ety/NDAN
ndaniθǭro > daniθǭro nd- > d- ᴹ✶ndani-thārō > N. Dainthor ✧ LR/188
ndaŋno > daŋno nd- > d- ON. ndagno > N. daen ✧ Ety/NDAK
ndaŋxina > daŋxina nd- > d- ᴹ√NDAK > N. dangen ✧ Ety/NDAK
ndaŋxini > daŋxini nd- > d- ᴹ√NDAK > N. Ndengin ✧ Ety/NDAK
ndenda > denda nd- > d- ᴹ√DEN > dend > N. denn ✧ Ety/DEN
ndi > di nd- > d- ᴹ√NDI/DI > N. di ✧ EtyAC/NDI
ndīs > dīs nd- > d- ON. ndîs > N. dîs ✧ Ety/NDIS
ndǭko > dǭko nd- > d- ON. ndōko > N. daug ✧ Ety/NDAK
ndolo > dolo nd- > d- ON. ndolo > N. dôl ✧ Ety/NDOL
ndolθi > dolθi nd- > d- ᴹ√NDOL > N. dylt ✧ Ety/NDOL
ndolθo > dolθo nd- > d- ᴹ√NDOL > N. dolt ✧ Ety/NDOL
ndore > dore nd- > d- ᴹ✶ndorē > N. Dôr ✧ Ety/NDOR
ndori > dori nd- > d- N. †dy̆r > N. dȳr ✧ PE22/38
ndorθa- > dorθa- nd- > d- ᴹ√NDOR > N. dortho- ✧ Ety/NDOR
ndulla > dulla nd- > d- ᴹ✶ndulna > N. doll ✧ Ety/DUL
ndulla > dulla nd- > d- ᴹ✶ndulla > N. doll ✧ Ety/NDUL
ndumbe > dumbe nd- > d- ᴹ√NDUB/DUB > N. dum ✧ EtyAC/NDUB
ndūmena > dūmena nd- > d- ᴹ√NDŪ > N. dúven ✧ Ety/NDŪ
ndūmeni > dūmeni nd- > d- ᴹ√NDŪ > N. dúvin ✧ EtyAC/NDŪ
ndūne > dūne nd- > d- ᴹ✶ndūne > N. dûn ✧ Ety/NDŪ
ndūro > dūro nd- > d- ᴹ✶ndeuro > N. Dûr ✧ EtyAC/NDEW
ŋganda- > ganda- ŋg- > g- ᴹ√ÑGANAD > N. gannado ✧ Ety/ÑGAN
ŋganda- > ganda- ŋg- > g- ᴹ√ÑGANAD > N. ganno ✧ Ety/ÑGAN
ŋgandelle > gandelle ŋg- > g- ᴹ√ÑGANAD > gandel > N. gannel ✧ Ety/ÑGAN
ŋgaramo > garamo ŋg- > g- ᴹ√ÑGAR(A)M > N. garaf ✧ Ety/ÑGAR(A)M
ŋglambe > glambe ŋg- > g- ᴹ✶ngalámbe > glamb > N. glamm ✧ Ety/ÑGAL
ŋgolda > golda ŋg- > g- ᴹ✶ngolda > N. goll ✧ Ety/ÑGOL
ŋgǭle > gǭle ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaul ✧ Ety/ÑGAW
ŋgolodi > golodi ŋg- > g- ᴹ√ÑGÓLOD > goeloeidh > N. geleidh ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋgolodo > golodo ŋg- > g- ON. ngolodo > N. golodh ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋgolodomire > golodomire ŋg- > g- ᴹ√MIR > N. Golovir ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋgolwe > golwe ŋg- > g- ᴹ√ÑGOL > N. †golw ✧ Ety/ÑGOL
ŋgolwina > golwina ŋg- > g- ᴹ✶ngolwina > N. golwen ✧ Ety/ÑGOL
ŋgǭro > gǭro ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaur ✧ Ety/ÑGAW
ŋgoroθo > goroθo ŋg- > g- ᴹ√ÑGÓROTH > N. goroth ✧ Ety/ÑGOROTH
ŋgūle > gūle ŋg- > g- ᴹ√ÑGOL > N. gûl ✧ Ety/ÑGOL
ŋgurina > gurina ŋg- > g- ᴹ√ÑGUR > N. goren ✧ EtyAC/ÑGUR
ŋgurθu > gurθu ŋg- > g- ON. ngurtu > N. guruth ✧ Ety/ÑGUR
ŋguru > guru ŋg- > g- ON. nguru > N. ‽gûr/gurw ✧ Ety/ÑGUR
ŋguru > guru ŋg- > g- ᴹ√NGUR > N. Guru ✧ Ety/WAN
ŋgau- > ŋgau- ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaw- ✧ Ety/ÑGAW
talaŋgando > talagando ŋg- > g- ᴹ✶tyalañgando > N. talagand ✧ Ety/ÑGAN
talaŋgando > talagando ŋg- > g- ᴹ✶tyalañgandō̆ > N. Talagand ✧ Ety/TYAL

G. initial [ŋgʷ] became [gʷ]; [ŋgʷ-] > [gʷ-]

Phonetic Rule Elements

[ŋgʷ-] > [gʷ-]

Phonetic Rule Examples

ŋgʷa- > gʷa- ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋu̯a > G. go ✧ GL/40
ŋgʷaðrā > gʷaðrā ŋgʷ- > gʷ- ᴱ√ŋwa- > G. gwadhra ✧ GL/47
ŋgʷaðril > gʷaðril ŋgʷ- > gʷ- ᴱ√ŋwa- > G. gwadhril ✧ GL/47
ŋgʷaðron > gʷaðron ŋgʷ- > gʷ- ᴱ√ŋwa- > G. gwadhron ✧ GL/47
ŋgʷaðt > gʷaðt ŋgʷ- > gʷ- ᴱ√ŋwa- > G. gwast ✧ GL/47
ŋgʷaɣet > gʷaɣet ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋuaʒet- > gwa’ed > G. gwaid ✧ GL/43
ŋgʷaɣets > gʷaɣets ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋuaʒet- > G. gwais ✧ GL/43
ŋgʷāloθ > gʷāloθ ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋgua-aloþ- > gwōloth > G. goloth ✧ GL/41
ŋgʷamat > gʷamat ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋwa·mat > G. gomod ✧ GL/44
ŋgʷār > gʷār ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋguār > gwōr- > G. gôr ✧ GL/41
ŋgʷarenðā > gʷarenðā ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ŋuarenđā > G. gwarin(n) ✧ GL/44
ŋgʷeðra- > gʷeðra- ŋgʷ- > gʷ- ᴱ√ŋwedh- > G. gwethra- ✧ GL/46
ŋgʷṛθ > gʷṛθ ŋgʷ- > gʷ- ᴱ✶ngwṛþ- > G. gurth ✧ GL/43

G. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-]
[nd-] > [d-]
[ŋg-] > [g-]

Phonetic Rule Examples

mbal > bal mb- > b- ᴱ√MBALA > G. bal ✧ LT1A/Balrog
mband > band mb- > b- ᴱ√mᵇṇřṇ > G. band ✧ PME/58
mbar > bar mb- > b- ᴱ√mbar > G. bar ✧ LT1A/Eldamar
mbloss > bloss mb- > b- ᴱ√mol- > G. Bloss ✧ GL/23
mboθli > boθli mb- > b- ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23
mbridwen > bridwen mb- > b- ᴱ√mṛt > G. Bridwen ✧ GL/24
mbriθ- > briθ- mb- > b- ᴱ√M(B)ṚTṚ > G. brith- ✧ QL/63
ndol- > dol- nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dol- ✧ GL/30
ndolfa > dolfa nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolfa ✧ GL/30
ndolk > dolk nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolc ✧ GL/30
ndolm > dolm nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolm ✧ GL/30
ndolmeg > dolmeg nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolmeg ✧ GL/30
ndor > dor nd- > d- ᴱ✶ndor- > G. dôr ✧ LT1A/Dor Faidwen
ndrib- > drib- nd- > d- ᴱ√nṛq- > G. drib- ✧ GL/30
ndrio > drio nd- > d- ᴱ✶n’reu̯ > G. †drio ✧ GL/30
ndriθ > driθ nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith ✧ GL/30
ndriθ- > driθ- nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith- ✧ GL/31
ndrō > drō nd- > d- ᴱ√NORO > G. drô ✧ LT1A/Nornorë
ndrog > drog nd- > d- ᴱ✶norokā́ > G. drog ✧ GL/31
ndronn > dronn nd- > d- ᴱ√NORO > G. drond ✧ LT1A/Nornorë
ndūl > dūl nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dûl ✧ GL/30
ŋgainu > gainu ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. Gainu ✧ GL/37
ŋgaist > gaist ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. gaist ✧ GL/37
ŋgaista- > gaista- ŋg- > g- ᴱ✶ŋaistă- > G. gaista- ✧ GL/37
ŋgolda > golda ŋg- > g- ᴱ✶ŋolđō > G. golda ✧ GL/41