[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] nyéni n. “(she) goat” (Category: Goat)

ᴺQ. [ᴱQ.] nyéni, n. “(she) goat” (Category: Goat)

Related

Elements

nyé “bleat, cry of goat or sheep”

ᴱQ. nyéni n. “she-goat” (Category: Goat)

References ✧ LT1A/Nienna; PME/68; QL/68

Glosses

Variations

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√NYE(NE) > nyēni [nʲēnī] > [nʲēni] ✧ QL/68