ᴹ✶medial [ɣ] vanished except before [t]; [-ɣ-|VɣC|ɣt] > [-ø-|V̄øC|xt]

ᴹ✶medial [ɣ] vanished except before [t]; [-ɣ-|VɣC|ɣt] > [-ø-|V̄øC|xt]

References ✧ PE18/35, 39; PE19/33, 48

Order ()

After 01600 [hs] became [ss]

Phonetic Rule Elements

[-ɣ-] > [-ø-]
[eɣC] > [ēC]
[aɣC] > [āC]
[oɣC] > [ōC]
[uɣC] > [ūC]

Phonetic Rule Examples

eɣa > ea -ɣ- > -ø- ᴹ√ > ᴹQ. ea ✧ PE19/48
eɣa > ea -ɣ- > -ø- ᴹ✶ē̆ʒā > ᴹQ. ëa ✧ PE22/122
eɣja > eja -ɣ- > -ø- ᴹ✶eʒyā > ᴹQ. ëa ✧ PE22/122
māɣ > mā -ɣ- > -ø- ᴹ✶māʒ > ᴹQ. ✧ Ety/MAƷ
maɣite > maite -ɣ- > -ø- ᴹ✶maʒiti > ᴹQ. maite ✧ Ety/MAƷ
teɣa > tea -ɣ- > -ø- ᴹ√TEÑ > ᴹQ. tea ✧ Ety/TEÑ
daɣrā > dārā aɣC > āC ᴹ✶daʒrā > N. daur ✧ EtyAC/DAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > Ilk. gôr ✧ Ety/WAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > ᴹQ. vára ✧ Ety/WAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > ON. wóra ✧ Ety/WAƷ
neɣrē > nēre eɣC > ēC ᴹ✶neñrē > N. nîr ✧ EtyAC/NEI
teɣrā > tērā eɣC > ēC ᴹ√TEÑ > teñrā > ᴹ✶tēra ✧ Ety/TEƷ
doɣ > dō oɣC > ōC ᴹ√DOƷ/DÔ > ᴹQ. ✧ Ety/DOƷ
doɣmē > dōmē oɣC > ōC ᴹ√DOƷ > ᴹQ. lóme ✧ Ety/LUM
doɣna > dōna oɣC > ōC ᴹ√DOƷ/DÔ > ᴹQ. lóna ✧ Ety/DOƷ
kuɣ > kū uɣC > ūC ᴹ✶kuu̯ > ᴹQ. ✧ Ety/KUƷ