medial [ɣ]/[h] vanished except before [t]; [-h-|VhC|ht] > [-ø-|V̄øC|xt]

medial [ɣ]/[h] vanished except before [t]; [-h-|VhC|ht] > [-ø-|V̄øC|xt]
@@@ Maybe not in 1930s, since medial [ɣ] > [g] in Danian

References ✧ PE18/104; PE19/74, 100; VT47/6, 12; WJ/368

Order ()

After [hs] became [ss]

Related

Phonetic Rule Elements

[-h-] > [-ø-] ✧ PE19/74 (h > [ø]; medially); WJ/368 (h > [ø]; medial)
[-ɣ-] > [-ø-] ✧ VT47/6 (ʒ > [ø])
[aɣC] > [āC] ✧ VT47/12 (ʒ > [V̄ø]; before other consonants [not s, t])
[eɣC] > [ēC]
[iɣC] > [īC] ✧ PE18/98 ( > [ī]; before a consonant)
[uɣC] > [ūC] ✧ PE18/98 ( > [ū]; before a consonant)
[ht] > [xt]

Phonetic Rule Examples

māh > mā -h- > -ø- māh > Q. ✧ PE19/102
maha > mā -h- > -ø- maha > Q. ✧ VT39/11
aɣūlē > aulē -ɣ- > -ø- Val. Aʒūlēz > Q. Aulë ✧ WJ/399
eɣa > ea -ɣ- > -ø- EŊE > Q. ëa ✧ PE22/147
eɣa > ea -ɣ- > -ø- EŊE > Q. ✧ PE22/147
eɣa > ea -ɣ- > -ø- eŋa > Q. ëa ✧ PE22/166
eɣa > ea -ɣ- > -ø- eŋe > Q. ëa ✧ VT49/28
eɣa > ea -ɣ- > -ø- eŋe > Q. ea ✧ VT49/29
ēɣijē > ēijē -ɣ- > -ø- e-ēŋiı̯ē > ēŋie > ēiı̯ē > Q. †éye ✧ VT49/29
jujɣal > jujal -ɣ- > -ø- yuy(u)ŋal > Q. yúyal ✧ PE17/169
jujuɣal > jujual -ɣ- > -ø- yuy(u)ŋal > S. uial ✧ PE17/169
laɣa > lā -ɣ- > -ø- laŋa > Q. ✧ PE17/65
laɣa > lā -ɣ- > -ø- LAŊ > Q. la ✧ PE17/65
laɣa > lā -ɣ- > -ø- LAƷA > Q. ✧ PE17/90
-leɣ > -le -ɣ- > -ø- LEŊ > Q. -le ✧ PE17/74
lēɣ > lē -ɣ- > -ø- LEŊ > Q. ✧ PE17/74
maɣa > mā -ɣ- > -ø- maʒa > ✶ ✧ VT47/6
maɣa > mā -ɣ- > -ø- MAƷ > Q. ✧ PE17/69
maɣa > mā -ɣ- > -ø- MAƷ > Q. ✧ PE19/100
māɣ > mā -ɣ- > -ø- māʒ > Q. ✧ PE19/106
māɣa > mā -ɣ- > -ø- māʒ(ă) > Q. ✧ VT47/18
maɣa > mā -ɣ- > -ø- MAƷA > Q. ✧ VT47/19
peɣe > pē -ɣ- > -ø- peñe > Q. ✧ VT39/11
peɣū > peu -ɣ- > -ø- peñū > Q. peu ✧ VT39/11
rīɣa > rīa -ɣ- > -ø- riʒ > Q. ría ✧ NM/353
peɣ > pē eɣC > ēC peñ > Q. ✧ PE19/102
teɣmā > tēmā eɣC > ēC teʒmā > Q. tēma ✧ PE18/104
riɣma > rīma iɣC > īC RIƷ > Q. ríma ✧ NM/353

ᴹ✶medial [ɣ] vanished except before [t]; [-ɣ-|VɣC|ɣt] > [-ø-|V̄øC|xt]

References ✧ PE18/35, 39; PE19/33, 48

Order ()

After 01600 [hs] became [ss]

Phonetic Rule Elements

[-ɣ-] > [-ø-]
[eɣC] > [ēC]
[aɣC] > [āC]
[oɣC] > [ōC]
[uɣC] > [ūC]

Phonetic Rule Examples

eɣa > ea -ɣ- > -ø- ᴹ√ > ᴹQ. ea ✧ PE19/48
eɣa > ea -ɣ- > -ø- ᴹ✶ē̆ʒā > ᴹQ. ëa ✧ PE22/122
eɣja > eja -ɣ- > -ø- ᴹ✶eʒyā > ᴹQ. ëa ✧ PE22/122
māɣ > mā -ɣ- > -ø- ᴹ✶māʒ > ᴹQ. ✧ Ety/MAƷ
maɣite > maite -ɣ- > -ø- ᴹ✶maʒiti > ᴹQ. maite ✧ Ety/MAƷ
teɣa > tea -ɣ- > -ø- ᴹ√TEÑ > ᴹQ. tea ✧ Ety/TEÑ
daɣrā > dārā aɣC > āC ᴹ✶daʒrā > N. daur ✧ EtyAC/DAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > Ilk. gôr ✧ Ety/WAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > ᴹQ. vára ✧ Ety/WAƷ
waɣrā > wārā aɣC > āC ᴹ✶waʒrā > ON. wóra ✧ Ety/WAƷ
neɣrē > nēre eɣC > ēC ᴹ✶neñrē > N. nîr ✧ EtyAC/NEI
teɣrā > tērā eɣC > ēC ᴹ√TEÑ > teñrā > ᴹ✶tēra ✧ Ety/TEƷ
doɣ > dō oɣC > ōC ᴹ√DOƷ/DÔ > ᴹQ. ✧ Ety/DOƷ
doɣmē > dōmē oɣC > ōC ᴹ√DOƷ > ᴹQ. lóme ✧ Ety/LUM
doɣna > dōna oɣC > ōC ᴹ√DOƷ/DÔ > ᴹQ. lóna ✧ Ety/DOƷ
kuɣ > kū uɣC > ūC ᴹ✶kuu̯ > ᴹQ. ✧ Ety/KUƷ