[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

Q. #náva-tengwë [ñ] n. “consonant” (Category: Phonetic)

Q. #náva-tengwë [ñ], n. “consonant” (Category: Phonetic)

References ✧ VT39/8, 19

Variations

Changes

Inflections

ñáva-tengwi plural “consonants” ✧ VT39/8

Elements

náva² “mouth” ✧ VT39/8 (ñáva); VT39/19 (páva)
tengwë “sign, token, indication; writing” plural ✧ VT39/8 (tengwi)