[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] ^mandya n. “butter” (Category: Butter)

ᴺQ. [ᴱQ.] ^mandya, n. “butter” (Category: Butter)
ᴱQ. lis² “butter”
ᴱQ. telpë² “butter”
ᴱQ. úlë “butter”

Cognates

Derivations


ᴱQ. mingwe n. “butter” (Category: Butter)

References ✧ PE16/141, 145

Glosses

Derivations


ᴱQ. manya¹ n. “butter” (Category: Butter)

@@@ revisit etymology to explain ndy

Reference ✧ QL/62 ✧ manya “butter”

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > manya [mṇgðʲā] > [mṇgðʲa] > [mṇgja] > [maŋgja] > [maŋja] > [manja] ✧ QL/62