[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. mingwe n. “butter” (Category: Butter)

⚠️ᴱQ. mingwë, n. “butter” (Category: Butter)
ᴺQ. ^mandya “butter”

References ✧ PE16/141, 145

Glosses

Derivations


ᴱQ. manya¹ n. “butter” (Category: Butter)

@@@ revisit etymology to explain ndy

Reference ✧ QL/62 ✧ manya “butter”

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > manya [mṇgðʲā] > [mṇgðʲa] > [mṇgja] > [maŋgja] > [maŋja] > [manja] ✧ QL/62