[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

Q. †rá¹ (ráv-) n. “lion” (Category: Lion)

Q. †rá¹ (ráv-), n. “lion” (Category: Lion)

References ✧ PE19/99, 104

Glosses

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

rāw > † [rāw] > [rā] ✧ PE19/99
rāw > [rāw] > [rā] ✧ PE19/104

ᴹQ. (ráv-) n. “lion” (Category: Lion)

References ✧ Ety/RAW; PE19/62; PE21/40, 69

Glosses

Variations

Inflections

rávi plural ✧ Ety/RAW

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴹ✶rāu̯ > [rāw] > [rā] ✧ Ety/RAW
ᴹ✶rāwa > rāva [rāwa] > [rāva] ✧ PE19/62
ᴹ✶rắwă > †rāu [rāwa] > [rāw] ✧ PE21/69

ᴱQ. rau (rav-) n. “lion” (Category: Lion)

References ✧ LT1A/Meássë; PME/79; QL/79

Glosses

Variations

Inflections

rávi plural ✧ LT1A/Meássë
rāvi plural ✧ QL/79

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√RAVA > Rau [raβ] > [rau] ✧ QL/79