N. initial [r-], [l-] were unvoiced; [{lr}-] > [{l̥r̥}-]

N. initial [r-], [l-] were unvoiced; [{lr}-] > [{l̥r̥}-]
GS/§4.228 @@@ FIXME maybe earlier?

Reference ✧ PE22/32

Order (02300)

Before 03400 [ei] (sometimes) became [ai] in final syllables ᴹ✶(a)ranı̯ā > rhein > N. rhain
ᴹ√LEK > lhein > N. lhain
EtyAC/RAN
Ety/LEK
Before 05600 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ√LAD > lhand > N. lhann
ᴹ✶rambā > rhamb > N. rham
Ety/LAD
Ety/RAMBĀ
Before 05700 [œ] became [e] #ᴹ✶runya > rhoein > N. rhein Ety/RUN

Phonetic Rule Elements

[l-] > [l̥-] ✧ PE19/19 (l- > lh-)
[r-] > [r̥-] ✧ PE19/19 (r- > rh-)

Phonetic Rule Examples

lahu > l̥ahu l- > l̥- ᴹ✶lasū > N. lhaw ✧ Ety/LAS²
lai > l̥ai l- > l̥- ᴹ✶lai- > N. lhae ✧ EtyAC/LI
laik > l̥aik l- > l̥- ᴹ√LAIK > N. lhaeg ✧ Ety/LAIK
laik > l̥aik l- > l̥- ON. laika > N. lhoeg ✧ EtyAC/LAIK
laip > l̥aip l- > l̥- ᴹ✶laı̯k-wā > N. lhoeb ✧ Ety/LÁYAK
laip > l̥aip l- > l̥- ᴹ✶laı̯k-wā > N. lhaeb ✧ EtyAC/LÁYAK
lair > l̥air l- > l̥- ᴹ✶laire > N. lhaer ✧ EtyAC/LIR¹
lais > l̥ais l- > l̥- ᴹ√LAP > N. lhaes ✧ Ety/LAP
laiw > l̥aiw l- > l̥- ᴹ✶lai- > N. lhaew ✧ EtyAC/LI
laiw > l̥aiw l- > l̥- ᴹ√LIW > N. lhaew ✧ EtyAC/LIW
lakr > l̥akr l- > l̥- ᴹ✶lakra > N. lhagr ✧ Ety/LAK²
lalmen > l̥almen l- > l̥- ᴹ√LÁLAM > N. lhalwen ✧ Ety/LÁLAM
lalmorn > l̥almorn l- > l̥- ᴹ√LÁLAM > N. lhalorn ✧ Ety/LÁLAM
lamb > l̥amb l- > l̥- ᴹ√LAB > N. lham(b) ✧ Ety/LAB
land > l̥and l- > l̥- ᴹ√LAD > lhand > N. lhann ✧ Ety/LAD
laŋg > l̥aŋg l- > l̥- ᴹ√LAG > N. lhang ✧ Ety/LAG
lansra- > l̥ansra- l- > l̥- ᴹ√LAS² > N. lhathro ✧ Ety/LAS²
lansrond > l̥ansrond l- > l̥- ᴹ✶la(n)sro-ndo > N. lhathron ✧ Ety/LAS²
lanθ > l̥anθ l- > l̥- ᴹ√LAT > N. lhant ✧ Ety/LAT
laŋx > l̥aŋx l- > l̥- ᴹ√LANK > N. lhanc ✧ Ety/LANK
laŋx > l̥aŋx l- > l̥- ᴹ√LAK¹ > N. lhanc ✧ EtyAC/LAK¹
lass > l̥ass l- > l̥- ᴹ✶lassē > N. lhass ✧ Ety/LAS¹
lassepelīn > l̥assepelīn l- > l̥- ᴹ✶lassekwelēnē > N. lhasbelin ✧ EtyAC/KWEL
laten > l̥aten l- > l̥- ᴹ√LAT > N. lhaden ✧ Ety/LAT
laten > l̥aten l- > l̥- ᴹ✶lătĭna > N. laden ✧ PE22/126
laθθ > l̥aθθ l- > l̥- ᴹ√LATH/LAT > N. lhath ✧ Ety/LATH
lauk > l̥auk l- > l̥- ᴹ✶lauka > N. lhaug ✧ Ety/LAW
laus > l̥aus l- > l̥- ᴹ√LOKH > N. lhaws ✧ Ety/LOKH
lav- > l̥av- l- > l̥- ᴹ√LAB > N. lhefi ✧ Ety/LAB
lein > l̥ein l- > l̥- ᴹ√LEK > lhein > N. lhain ✧ Ety/LEK
leiθa- > l̥eiθa- l- > l̥- ᴹ√LEK > N. lheitho ✧ Ety/LEK
lemn > l̥emn l- > l̥- ᴹ✶lebnā > N. lhevon ✧ Ety/LEB
lend > l̥end l- > l̥- ᴹ✶LINDĀ > N. lhend ✧ Ety/LIND
lepen > l̥epen l- > l̥- ᴹ√LEPEN > N. lheben ✧ Ety/LEP
lepet > l̥epet l- > l̥- ᴹ√LEPET > N. lhebed ✧ Ety/LEP
letin > l̥etin l- > l̥- ᴹ√LAT > N. lhedin ✧ Ety/LAT
levnar > l̥evnar l- > l̥- ᴹ✶lepenar > N. lhevnar ✧ EtyAC/LEP
limb > l̥imb l- > l̥- ᴹ✶liñwi > lhimb > N. lhim ✧ Ety/LIW
limbit- > l̥imbit- l- > l̥- ᴹ√LINKWI > N. lhimmid ✧ Ety/LINKWI
limf > l̥imf l- > l̥- ᴹ√LINKWI > N. lhimp ✧ Ety/LINKWI
lin > l̥in l- > l̥- ᴹ√LIN¹ > N. lhîn ✧ Ety/LIN¹
lind > l̥ind l- > l̥- ᴹ√LIN² > lhind > N. lhinn ✧ Ety/LIN²
līr > l̥īr l- > l̥- ON. līre > N. lhîr ✧ Ety/LIR²
lomb > l̥omb l- > l̥- ON. lumba > N. lhom ✧ EtyAC/LUB
lond > l̥ond l- > l̥- ᴹ✶londē > N. lhonn ✧ Ety/LOD
loŋg > l̥oŋg l- > l̥- ᴹ✶lungā > N. lhong ✧ Ety/LUG¹
lorn > l̥orn l- > l̥- ᴹ√LUR > N. lhorn ✧ EtyAC/LUR
lorn > l̥orn l- > l̥- ᴹ√LOR > N. lhorn ✧ EtyAC/LOS
loss > l̥oss l- > l̥- ᴹ√LUS > N. lhoss ✧ EtyAC/LUS
lost > l̥ost l- > l̥- ᴹ√LUS > N. lhost ✧ Ety/LUS
lota- > l̥ota- l- > l̥- ᴹ√LUT > N. lhoda ✧ Ety/LUT
loθ > l̥oθ l- > l̥- ᴹ√LOTH > N. lhoth ✧ Ety/LOT(H)
loxx > l̥oxx l- > l̥- ᴹ✶lokko > N. lhoch ✧ Ety/LOKH
lū > l̥ū l- > l̥- ᴹ√LU > N. lhû ✧ Ety/LU
lūhien > l̥ūhien l- > l̥- ᴹ√LOS > N. Lhuien ✧ Ety/LOS
luin > l̥uin l- > l̥- ᴹ✶lugni > N. luin ✧ Ety/LUG²
lūk > l̥ūk l- > l̥- ᴹ√LOK > N. lhûg ✧ Ety/LOK
lumb > l̥umb l- > l̥- ᴹ√LUM > N. lhum ✧ Ety/LUM
lūn > l̥ūn l- > l̥- ᴹ✶lugni > N. lhûn ✧ Ety/LUG²
lunθ > l̥unθ l- > l̥- ᴹ√LUT > N. lhunt ✧ Ety/LUT
lūr > l̥ūr l- > l̥- ᴹ√LOR > N. lhûr ✧ EtyAC/LOS
lūθ > l̥ūθ l- > l̥- ᴹ√LUK > N. lhûth ✧ Ety/LUK
lūθa- > l̥ūθa- l- > l̥- ᴹ√LUK > N. lhûtha ✧ Ety/LUK
raik > r̥aik r- > r̥- ᴹ√RÁYAK > N. rhoeg ✧ Ety/RÁYAK
raim > r̥aim r- > r̥- ON. ragme > N. rhaew ✧ Ety/RAK
rain > r̥ain r- > r̥- ᴹ√RAG > N. rhaen ✧ EtyAC/REG
rain > r̥ain r- > r̥- ON. ragna > N. rhaen ✧ Ety/RAG
ramb > r̥amb r- > r̥- ᴹ✶rambā > rhamb > N. rham ✧ Ety/RAMBĀ
ramn > r̥amn r- > r̥- ᴹ✶ramna > N. rhafn ✧ Ety/RAM
ran > r̥an r- > r̥- ᴹ✶Ranā > N. Rhân ✧ Ety/RAN
randīr > r̥andīr r- > r̥- ᴹ√RAN > N. rhandir ✧ Ety/RAN
raŋx > r̥aŋx r- > r̥- ON. ranko > N. rhanc ✧ Ety/RAK
rask > r̥ask r- > r̥- ᴹ√RAS > N. rhasg ✧ Ety/RAS
rass > r̥ass r- > r̥- ᴹ√RAS > N. rhas ✧ Ety/RAS
rau > r̥au r- > r̥- ON. > N. rhaw ✧ Ety/RAW
rauð > r̥auð r- > r̥- ON. rauda > N. rhauð ✧ Ety/ROD
rauk > r̥auk r- > r̥- ᴹ√RUK > N. rhaug ✧ Ety/RUK
raumal > r̥aumal r- > r̥- ᴹ✶rāmalē > N. rhofal ✧ Ety/RAM
raumeil > r̥aumeil r- > r̥- ᴹ✶rāmalē > N. rhofel ✧ Ety/RAM
raun > r̥aun r- > r̥- ᴹ√RAN > N. rhaun ✧ Ety/RAN
raut > r̥aut r- > r̥- ON. rauta > N. rhaud ✧ Ety/RAUTĀ
rauv > r̥auv r- > r̥- ᴹ√RAB² > N. rhaw ✧ Ety/RAMBĀ
rauv > r̥auv r- > r̥- ᴹ✶rāba > N. rhaw ✧ Ety/RAB
rauvan > r̥auvan r- > r̥- ᴹ√RAB > N. rhofan ✧ EtyAC/RAB
reð- > r̥eð- r- > r̥- ᴹ√RED > N. rheði ✧ Ety/RED
rein > r̥ein r- > r̥- ᴹ√REG > rhein > N. rhain ✧ Ety/REG
rein > r̥ein r- > r̥- ᴹ✶(a)ranı̯ā > rhein > N. rhain ✧ EtyAC/RAN
remb > r̥emb r- > r̥- ON. rimba > rhemb > N. rhem ✧ Ety/RIM
rend > r̥end r- > r̥- ᴹ√RIN > N. rhenn ✧ Ety/RIN
reŋg > r̥eŋg r- > r̥- ON. ringa > N. rheng ✧ EtyAC/RINGI
renia- > r̥enia- r- > r̥- ᴹ√RAN > N. rhenio ✧ Ety/RAN
renia- > r̥enia- r- > r̥- ᴹ✶ramya- > N. rhenio ✧ Ety/RAM
reŋxui > r̥eŋxui r- > r̥- ON. rankui > N. †rhengy ✧ Ety/RAK
ress > r̥ess r- > r̥- ᴹ✶risse- > N. rhess ✧ Ety/RIS²
rest > r̥est r- > r̥- ᴹ√RIS > N. rhest ✧ Ety/RIS²
rīɣ > r̥īɣ r- > r̥- ON. rīge > N. rhî ✧ Ety/RIG
rīɣann > r̥īɣann r- > r̥- ᴹ✶rīg-anna > N. Rhian ✧ Ety/RIG
riɣend > r̥iɣend r- > r̥- ᴹ√RIG > N. rhien ✧ Ety/TĀ
riɣend > r̥iɣend r- > r̥- ᴹ✶rīʒende > N. rhiend ✧ EtyAC/RIG
riɣiss > r̥iɣiss r- > r̥- ᴹ√RIG > N. rhîs ✧ Ety/RIG
rīm > r̥īm r- > r̥- ᴹ√ > N. rhîf ✧ Ety/RĪ
rimb > r̥imb r- > r̥- ON. rimbe > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RIM
rimb > r̥imb r- > r̥- ᴹ√RINGI > rhimb > N. rhim ✧ Ety/RINGI
rīn > r̥īn r- > r̥- ᴹ√RIG > N. rhîn ✧ Ety/RIG
rind > r̥ind r- > r̥- ᴹ√RIN > rhind > N. rhinn ✧ Ety/RIN
riŋg > r̥iŋg r- > r̥- ON. ringe > N. rhing ✧ Ety/RINGI
riŋx > r̥iŋx r- > r̥- ᴹ✶rinki > N. rhinc ✧ Ety/RIK(H)
rip- > r̥ip- r- > r̥- ᴹ√RIP > N. rhib- ✧ Ety/RIP
riss > r̥iss r- > r̥- ᴹ✶risse- > N. rhis ✧ Ety/RIS²
rista- > r̥ista- r- > r̥- ᴹ✶rista- > N. rhisto ✧ Ety/RIS²
rīθa- > r̥īθa- r- > r̥- ᴹ√RIK(H) > N. rhitho ✧ Ety/RIK(H)
romb > r̥omb r- > r̥- ON. romba > N. rhom ✧ Ety/ROM
rond > r̥ond r- > r̥- ᴹ√ROD > rhond > N. rhonn ✧ Ety/ROD
rosk > r̥osk r- > r̥- ON. ruska > N. rhosc ✧ Ety/RUSKĀ
ross > r̥oss r- > r̥- ON. russe > N. †rhoss ✧ Ety/RUS
ross > r̥oss r- > r̥- ᴹ√ROS¹ > N. rhoss ✧ Ety/ROS¹
ruim > r̥uim r- > r̥- ᴹ√ROY¹ > N. rhui(w) ✧ Ety/ROY¹
ruiw > r̥uiw r- > r̥- ON. rōwi > N. rhui ✧ Ety/RAW
rūm > r̥ūm r- > r̥- ON. rūma > N. †rhû ✧ Ety/ROM
rūmen > r̥ūmen r- > r̥- ᴹ√ > N. †rhufen ✧ Ety/RŌ
rūn > r̥ūn r- > r̥- ON. rōna > N. rhûn ✧ Ety/RŌ
ryn > r̥yn r- > r̥- ᴹ✶ronyō > N. rhŷn ✧ Ety/ROY¹
rœin > r̥œin r- > r̥- #ᴹ✶runya > rhoein > N. rhein ✧ Ety/RUN

ᴱN. initial [r-], [l-] were unvoiced; [{lr}-] > [{l̥r̥}-]

Phonetic Rule Elements

[l-] > [l̥-]
[r-] > [r̥-]